להלן התייחסות מינהל התכנון למועד הקובע לתחולת תקנים ותקנות. עד תקנות רישוי ובניה ב-2016, המועד הקובע היה תאריך היתר הבניה. מאז חלו שינויים והם מובאים במסמך זה.